Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2023 r.

Akceptacja warunków

Niniejsze warunki użytkowania są zawierane pomiędzy użytkownikiem a All About Parenting, Inc., w tym jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi (zwanymi „All About Parenting”, „my” lub „nas”). Poniższe warunki użytkowania wraz ze wszelkimi dokumentami, do których się odnoszą (zwanymi łącznie „Warunkami”), regulują dostęp do i korzystanie z AllAboutParenting.pl i Parents.app, naszej aplikacji mobilnej na iOS i Android, oraz wszelkich innych stron internetowych lub aplikacji mobilnych będących własnością All About Parenting lub obsługiwanych przez All About Parenting, w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych za pośrednictwem któregokolwiek z powyższych (zwanych łącznie „Witryną”), w charakterze gościa lub zarejestrowanego użytkownika.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zgadza się na ich przestrzeganie. Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody na niniejsze Warunki, nie może uzyskać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Nasza Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia. Za pośrednictwem witryny nie będziemy świadomie zbierać danych osobowych od osób w tej grupie wiekowej i podejmiemy natychmiastowe kroki w celu usunięcia takich danych osobowych. Niniejsza Witryna jest oferowana użytkownikom i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest pełnoletni, więc może zawrzeć wiążącą umowę z All About Parenting i spełnia wszystkie powyższe wymagania kwalifikacyjne. Jeśli użytkownik nie spełnia wszystkich tych wymagań, nie może uzyskać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Niezależnie od wszelkich postanowień zawartych w niniejszym dokumencie wszystkie transakcje sprzedaży towarów, usług lub informacji utworzone za pośrednictwem Witryny lub wynikające z odwiedzin użytkownika na Witrynie podlegają naszemu regulaminowi zwrotów i anulowania oraz wszelkim udostępnionym użytkownikowi warunkom dotyczącym poszczególnych produktów, które niniejszym zostają włączone do Warunków.

Dodatkowe warunki (zwane „Warunkami Dodatkowymi”) mogą mieć zastosowanie do określonych części, usług lub funkcji Witryny. Na przykład jeśli użytkownik zostanie uczestnikiem naszego programu partnerskiego, będzie również podlegać naszej umowie partnerskiej. Wszystkie dodatkowe warunki tego typu zostają niniejszym włączone przez to odniesienie do Warunków.

Niniejsze Warunki, nasza polityka prywatności (AllAboutParenting.pl/polityka-prywatnosci) i nasza polityka plików cookie (AllAboutParenting.pl/polityka-cookies), oraz wszelkie obowiązujące Warunki Dodatkowe stanowią jedyną i całą umowę pomiędzy użytkownikiem a All About Parenting dotyczącą Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące Witryny.

Gwarancja jakości i zwroty

Każdy klient może z dowolnego powodu zażądać zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 60 dni od zakupu programu lub kursu online (po dokonaniu płatności w całości lub w ratach).

Po zakupie krótkich Programów, tj. krótszych niż 10 rozdziałów np. „Odłącz kabel”, „Od Nie do Tak”, każdy klient może z dowolnego powodu zażądać zwrotu wpłaconych środków w ciągu pierwszych 15 dni od daty zakupu.

Przed przyznaniem zwrotu zadamy klientowi kilka pytań. Jeśli klient poprosi o zwrot pieniędzy w ciągu pierwszego miesiąca (30 dni) od zakupu programu, musi mieć ukończony jeden rozdział programu. Jeśli klient zdecyduje się zrezygnować z programu w drugim miesiącu (31–60 dni) od zakupu programu, klient musi mieć ukończone dwa rozdziały programu. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że klient ukończył rozdział programu wyłącznie wtedy, gdy w pełni obejrzał wszystkie materiały wideo opublikowane w ramach danego rozdziału i, w stosownych przypadkach, wykonał wszystkie powiązane zadania.

W przypadku zaplanowanego wydarzenia na żywo (np. warsztatu, szkolenia) stosujemy politykę braku zwrotu pieniędzy. Wydarzenia te mogą mieć własne warunki użytkowania, które będą obowiązywać ze względu na różne zobowiązania (rezerwacja miejsca, wymagania dotyczące prelegentów).

Polityka braku zwrotu pieniędzy jest stosowana również do produktów oferowanych w czasie kampanii specjalnych, jak oferta Black Weekend. W trakcie takich kampanii żadne oferowane programy, kursy online lub wydarzenia na żywo nie podlegają zwrotom. Korzystając z produktów zakupionych podczas kampanii promocyjnych, klient zrzeka się prawa do żądania zwrotu pieniędzy. 

Zakończenie dostępu do programu z powodu braku płatności

Programy członkowskie mogą być opłacane w całości lub w ratach w zależności od metody wybranej przez klienta.

Wstrzymanie płatności spowoduje zawieszenie dostępu do programu do momentu dokonania kolejnej płatności. Po 60 dniach od daty wstrzymania płatności klient nie może dokonać dodatkowych płatności dla tego samego zamówienia i musi ponownie wykupić program.

Rezygnacja z programu i przerwanie płatności

W dowolnym momencie klienci mogą przerwać program i zrezygnować z kontynuacji spłacania rat (nawet po 60 dniach).

Po przerwaniu wpłat dostęp online do programu zostanie zawieszony, ponieważ program nie będzie w pełni opłacony.

Dostęp do programu zostanie anulowany wyłącznie po otrzymaniu prośby e-mailowej w przypadku, gdy klient rezygnuje ze spłacania pozostałych rat. W przeciwnym razie karta kredytowa powiązana z kontem użytkownika będzie nadal obciążana.

Zmiany Warunków

All About Parenting może zmieniać lub uzupełniać niniejsze Warunki w dowolnym momencie według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu przez All About Parenting. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Witryny po publikacji zmienionych Warunków oznacza akceptację i zgodę na zmiany. Dlatego użytkownik powinien okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami, którymi jest związany. Niezastosowanie się do niniejszych Warunków, które mogą być od czasu do czasu modyfikowane, będzie stanowić naruszenie umowy i może naruszać prawa autorskie All About Parenting, znak towarowy oraz inne prawa własności i własności intelektualnej.

Modyfikacje Witryny

All About Parenting zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub przerywania od czasu do czasu tymczasowo lub na stałe Witryny lub dowolnej części Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu i bez powiadomienia. Użytkownik wyraża zgodę na to, że All About Parenting nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub wyłączenie Witryny. All About Parenting może od czasu do czasu zmieniać zawartość, informacje i materiały opublikowane na Witrynie według własnego uznania.

Prywatność

Aby uzyskać dostęp do Witryny lub jakichkolwiek oferowanych na niej materiałów, użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z Witryny jest poprawność, aktualność i kompletność wszystkich informacji podanych na Witrynie.

All About Parenting zwraca szczególną uwagę na kwestie prywatności związane z wykorzystaniem danych osobowych podawanych przez osoby odwiedzające Witrynę. Wszystkie informacje gromadzone na Witrynie podlegają naszej polityce prywatności dostępnej na AllAboutParenting.pl/polityka-prywatnosci włączonej do niniejszego dokumentu przez odniesienie oraz w naszej polityce dotyczącej plików cookie dostępnej na AllAboutParenting.pl/polityka-cookies włączonej do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do danych użytkownika zgodnie z polityką prywatności oraz polityką plików cookie.

Prawa własności intelektualnej

Witryna i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, banery, obrazy, wideo i dźwięk oraz ich projekt, wybór i aranżacja) są własnością All About Parenting, jej podmiotów stowarzyszonych i ich odpowiednich licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej lub praw własności.

Niniejsze Warunki zezwalają na korzystanie z Witryny do dowolnego użytku osobistego lub komercyjnego zgodnego z prawem z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach (zwanymi „Dozwolonym Użytkowaniem”). Użytkownikowi nie zezwala się na reprodukcję, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, ponowne publikowanie, pobieranie, przechowywanie ani przesyłanie żadnych materiałów z naszej Witryny z wyjątkiem następujących przypadków:

Komputer użytkownika może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci RAM w celu uzyskiwania dostępu do materiałów i do ich przeglądania.

Użytkownik może przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową użytkownika w celu lepszego wyświetlania.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię rozsądnej liczby stron Witryny w celu Dozwolonego Użytkowania, a nie w celu dalszej reprodukcji, publikacji lub dystrybucji.

Jeśli udostępniamy do pobrania aplikacje na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne lub inne, użytkownik może pobrać jedną kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie w celu Dozwolonego Użytkowania, pod warunkiem że zgadza się na przestrzeganie naszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego dotyczącej takich aplikacji.

Użytkownik nie może modyfikować kopii żadnych materiałów z Witryny.

Użytkownikowi nie wolno usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności z kopii materiałów z Witryny.

Użytkownikowi nie wolno w celach komercyjnych uzyskiwać dostępu do Witryny ani wykorzystywać w tym celu żadnej jej części ani żadnych usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny.

Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje, zmodyfikuje, pobierze lub w inny sposób użyje lub zapewni innej osobie dostęp do jakiejkolwiek części Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków, prawo użytkownika do korzystania z Witryny zostanie natychmiast przerwane i użytkownik będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów. Żadne prawa, tytuły ani udziały w Witrynie lub jakiejkolwiek zawartości Witryny nie są przenoszone na użytkownika, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi, są zastrzeżone przez All About Parenting i jej licencjodawców. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach, stanowi naruszenie niniejszych Warunków i może naruszać prawa autorskie, znak towarowy i inne prawa. Użytkownik nie może używać naszych logo, nazw handlowych, znaków towarowych, patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej niezależnie od tego, czy są one wyświetlane na Witrynie, czy w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez nas na piśmie.

Znaki towarowe

Nazwa naszej firmy, logo All About Parenting oraz wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi All About Parenting lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie wolno używać tych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody All About Parenting. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany na niniejszej Witrynie są znakami towarowymi ich właścicieli.

Zabronione zastosowania

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny:

 • w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe (w tym między innymi wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i ze Stanów Zjednoczonych lub innych krajów);
 • w celu wykorzystywania, krzywdzenia lub próby wykorzystywania lub krzywdzenia osób nieletnich w jakikolwiek sposób przez narażanie ich na nieodpowiednie treści, proszenie o podanie danych osobowych lub w inny sposób;
 • w celu zapewnienia firmie usługowej lub innym podmiotom dostępu do Witryny lub możliwości korzystania z Witryny, aby z nami konkurować;
 • aby wysyłać, świadomie odbierać przesyłanie, pobieranie, używanie lub ponowne wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów, które nie są zgodne ze Standardami Dotyczącymi Treści określonymi w niniejszych Warunkach;
 • aby przekazywać lub nakłaniać do wysyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym wiadomości śmieci, „łańcuszków”, spamu lub innych podobnych form nagabywania;
 • aby podszywać się lub próbować podszywać się pod All About Parenting, pracownika All About Parenting, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w tym między innymi za pomocą adresów e-mail lub nazw wyświetlanych na ekranie powiązanych z którymkolwiek z powyższych);
 • aby angażować się w jakiekolwiek inne zachowanie, które ogranicza lub utrudnia komukolwiek korzystanie z Witryny lub które, według naszego uznania, może zaszkodzić firmie All About Parenting lub użytkownikom Witryny lub narazić ich na odpowiedzialność.

Dodatkowo użytkownik zgadza się, że nie będzie wykonywać następujących działań:

 • korzystanie z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Witrynę lub zakłócać korzystanie z Witryny przez inne osoby, w tym ograniczyć ich zdolność do angażowania się w czynności wykonywane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny;
 • używanie jakichkolwiek robotów, robotów indeksujących lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do Witryny w dowolnym celu, w tym do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów na Witrynie;
 • używanie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jakichkolwiek ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów na Witrynie lub w dowolnym innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach;
 • używanie jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Witryny;
 • wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, nieautoryzowanego szyfrowania, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie;
 • próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu, ingerowanie, uszkadzanie lub zakłócanie działania jakichkolwiek części Witryny, serwera, na którym przechowywana jest Witryna, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Witryną;
 • atakowanie Witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”;
 • podejmowanie innych prób ingerencji w prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

Wpisy użytkownika

Witryna może zawierać fora dyskusyjne, pokoje rozmów, osobiste strony internetowe lub profile, fora internetowe, tablice ogłoszeń, narzędzia do wyboru produktów i inne funkcje interaktywne (zwane łącznie „Usługami Interaktywnymi”), które umożliwiają użytkownikom publikowanie, przesyłanie, wstawianie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom lub innym osobom (zwane dalej „Postem”) treści lub materiałów (zwanych łącznie „Wpisami Użytkownika”) na Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Wszystkie Wpisy Użytkownika muszą być zgodne ze Standardami Dotyczącymi Treści określonymi poniżej w niniejszych Warunkach. Wszelkie Wpisy Użytkownika publikowane na Witrynie będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Udostępniając jakikolwiek Wpis Użytkownika na Witrynie, użytkownik przyznaje nam i naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom, a także każdemu z ich i naszych licencjobiorców, następców prawnych oraz przenosi na nas prawo do używania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i ujawniania w inny sposób takich materiałów stronom trzecim w dowolnym celu.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

Użytkownik jest właścicielem Wpisów Użytkownika lub kontroluje wszystkie prawa do nich i ma prawo do udzielenia licencji udzielonej powyżej nam, naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom oraz każdemu z ich i naszych licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy.

Wszystkie Wpisy Użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami.

Użytkownik rozumie i potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie Wpisy Użytkownika, które przesyła lub które tworzy, i że to użytkownik, a nie All About Parenting, ponosi pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich legalność, rzetelność, dokładność i stosowność.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek Wpisów Użytkownika opublikowanych przez jakiegokolwiek użytkownika Witryny.

Konta użytkowników

Tworząc u nas konto, użytkownik musi podać dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego postanowienia stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika na naszej Witrynie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używa, aby uzyskać dostęp do Witryny, oraz za wszelkie działania lub czynności związane z hasłem użytkownika, niezależnie od tego, czy hasło użytkownika jest związane z naszą Witryną, czy z zewnętrzną usługą mediów społecznościowych. Użytkownik zgadza się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik musi nas natychmiast powiadomić, gdy tylko dowie się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu konta użytkownika. Firma będzie miała prawo monitorować hasło użytkownika i, według własnego uznania, wymagać od użytkownika jego zmiany. Jeśli użytkownik użyje hasła, które Firma uzna za niebezpieczne, Firma będzie uprawniona do zażądania zmiany hasła i/lub zamknięcia konta użytkownika. Użytkownikowi zabrania się naruszania bezpieczeństwa Witryny lub manipulowania zasobami systemowymi i/lub kontami. Używanie lub rozpowszechnianie narzędzi służących do naruszania bezpieczeństwa (np. programów do odgadywania haseł, narzędzi do łamania zabezpieczeń lub sondowania sieci itp.) jest surowo zabronione. Jeśli użytkownik zaangażuje się w jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa systemu, Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych użytkownika administratorom systemu innych witryn, aby pomóc im w rozwiązaniu incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Firma zastrzega sobie prawo do zbadania podejrzeń o naruszenie niniejszych Warunków. Firma zastrzega sobie prawo do pełnej współpracy z wszelkimi organami ścigania lub nakazem sądowym żądającym lub nakazującym Firmie ujawnienie tożsamości każdego, kto publikuje jakiekolwiek wiadomości e-mail lub publikuje lub w inny sposób udostępnia treści, które mogą naruszać niniejsze Warunki.

Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik zgadza się na to, że odstąpi od wszelkich roszczeń, zwolni od odpowiedzialności i uchroni Firmę przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakichkolwiek działań podjętych przez Firmę w trakcie lub w wyniku dochodzeń i/lub z wszelkich działań podjętych w wyniku dochodzeń prowadzonych przez Firmę lub organy ścigania.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwiska i imienia innej osoby lub nazwy podmiotu, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, które podlegają jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia, ani nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Standardy dotyczące treści

Niniejsze standardy treści (zwane „Standardami Dotyczącymi Treści”) mają zastosowanie do wszelkich Wpisów Użytkownika i korzystania z Usług Interaktywnych. Wpisy Użytkownika muszą w całości być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami federalnymi, stanowymi, lokalnymi i międzynarodowymi. Nie ograniczając powyższego, Wpisy Użytkownika nie mogą:

 • zawierać jakichkolwiek materiałów, które są zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obelżywe, obraźliwe, napastliwe, brutalne, nienawistne, podburzające lub budzące zastrzeżenia w inny sposób;
 • promować materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficznym, przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • naruszać jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innej własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby;
 • naruszać praw (w tym praw do wizerunku i prywatności) innych osób lub zawierać jakiekolwiek materiały, które mogą prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z obowiązującymi przepisami lub regulacjami lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami i naszą polityką prywatności dostępną na AllAboutParenting.pl/polityka-prywatnosci;
 • wprowadzać w błąd jakąkolwiek osobę;
 • promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub popierać, promować lub wspierać jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem;
 • wywoływać irytacji, niedogodności lub wprowadzać niepotrzebnego niepokoju lub denerwować, zawstydzać, martwić lub irytować innych osób;
 • podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją;
 • obejmować wyprzedaży lub działań komercyjnych, takich jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedażowe, handel wymienny lub reklamy;
 • sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub są przez nas popierane, jeśli tak nie jest.

Monitorowanie i egzekwowanie, zakończenie

Mamy prawo do:

 • usuwania lub odmawiania opublikowania jakichkolwiek Wpisów Użytkownika z dowolnego powodu lub bez powodu według naszego wyłącznego uznania;
 • podjęcia wszelkich działań w odniesieniu do Wpisu Użytkownika, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za konieczne lub odpowiednie, w tym jeśli uważamy, że Wpis Użytkownika narusza niniejsze Warunki, w tym Standardy Dotyczące Treści, narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Witryny lub ogółowi społeczeństwa lub może powodować odpowiedzialność All About Parenting;
 • ujawniania tożsamości użytkownika lub innych informacji na temat użytkownika osobom trzecim, które twierdzą, że zamieszczone przez użytkownika materiały naruszają ich prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności;
 • podejmowania odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi skierowania sprawy do organów ścigania w przypadku nielegalnego lub nieautoryzowanego korzystania z Witryny;
 • zakończenia lub zawieszenia dostępu do całości lub części Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych Warunków;
 • nie ograniczając powyższych postanowień, mamy prawo w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi żądającymi ujawnienia lub nakazującymi nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji odnoszących się do każdego, kto zamieszcza jakiekolwiek materiały na Witrynie lub za jej pośrednictwem.

UŻYTKOWNIK ZWALNIA ALL ABOUT PARENTING I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJOBIORCÓW ORAZ USŁUGODAWCÓW OD WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ POWYŻSZE STRONY W TRAKCIE DOCHODZEŃ LUB PODJĘTYCH W KONSEKWENCJI DOCHODZEŃ PROWADZONYCH PRZEZ TAKIE STRONY LUB ORGANY ŚCIGANIA.

Nie zobowiązujemy się do przeglądania wszystkich materiałów przed ich opublikowaniem na Witrynie i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia materiałów budzących zastrzeżenia po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczonych przez jakiegokolwiek użytkownika lub stronę trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec nikogo za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w niniejszej sekcji.

Rejestracja użytkownika

Niniejsza sekcja dotyczy dowolnej części lub obszaru Witryny wymagających danych logowania. Aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów Witryny, może być konieczna rejestracja zgodnie z procedurą opisaną w odpowiedniej części Witryny. W związku z procesem rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych informacji. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje, które poda firmie All About Parenting w trakcie procesu rejestracji, będą dokładne. Użytkownik zgadza się na to, że nie będzie podszywać się pod inną osobę ani tworzyć fałszywych informacji o koncie. Użytkownik zgadza się na niezwłoczną aktualizację wszelkich informacji o koncie, gdy takie informacje ulegną zmianie.

W związku z rejestracją w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonych części Witryny, użytkownikowi zostaną przypisane nazwa użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika i hasło są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego użytkownika. Należy zachować je w poufności i nikomu nie wolno ich ujawniać. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane na witrynie za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Jeśli użytkownik uważa, że ktoś inny mógł w jakikolwiek sposób uzyskać dostęp do jego nazwy użytkownika i hasła (w tym między innymi poprzez kradzież lub nieumyślne ujawnienie), powinien je natychmiast zmienić.

All About Parenting stosuje środki bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem do zarejestrowanych kont klientów. Żadne środki bezpieczeństwa nie są jednak idealne i użytkownik wyraża zgodę na to, że All About Parenting nie ponosi odpowiedzialności za awarię środków bezpieczeństwa uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp do konta. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich funkcji bezpieczeństwa na Witrynie i nie wyłączać ani nie obchodzić żadnych funkcji lub urządzeń bezpieczeństwa.

All About Parenting zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia uprawnień użytkownika i zablokowania dostępu lub korzystania z Witryny (w całości lub w części) tymczasowo, na czas nieokreślony lub na stałe w dowolnym momencie i z dowolnego powodu za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich.

Poleganie na opublikowanych informacjach

Informacje prezentowane na Witrynie lub za jej pośrednictwem są udostępniane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Jeśli użytkownik polega na takich informacjach, robi to wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę odwiedzającą Witrynę lub kogokolwiek, kto może być poinformowany o jakiejkolwiek zawartości Witryny.

Niniejsza Witryna może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczane przez innych użytkowników, zewnętrznych licencjodawców, syndykatorów, agregatorów i/lub usługi raportowania. Wszystkie wypowiedzi i/lub opinie wyrażone w tych materiałach oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania i inne treści niż treści dostarczone przez All About Parenting są wyłącznie opiniami i odpowiedzialność za nie ponoszą osoby lub podmioty dostarczające te materiały. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają opinię All About Parenting lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wszelkie odniesienia na Witrynie do innych firm lub ich produktów lub usług (w tym linki do innych witryn) nie stanowią ani nie sugerują poparcia lub rekomendacji firmy All About Parenting dla tej firmy lub jej produktów i usług. All About Parenting nie monitoruje ani nie kontroluje zawartości żadnych stron internetowych, do których prowadzą linki z Witryny i/lub naszej aplikacji mobilnej. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakichkolwiek osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez strony trzecie.

Linki do Witryny i funkcji mediów społecznościowych

Użytkownik może umieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem że zrobi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta. Użytkownik nie może jednak tworzyć linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony.

Niniejsza Witryna może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają:

 • tworzenie linków z własnych witryn lub z niektórych witryn stron trzecich do określonych treści na tej Witrynie;
 • wysyłanie wiadomości e-mail lub innych komunikatów z określoną treścią lub prowadzących do określonych treści na niniejszej Witrynie;
 • powodować wyświetlanie wybranych treści na tej Witrynie lub sprawiać wrażenie wyświetlanych na własnych witrynach użytkownika lub niektórych witrynach osób trzecich.

Użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie w takiej postaci, w jakiej są one dostarczane przez nas i wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane. Z zastrzeżeniem powyższego użytkownikowi nie wolno:

 • tworzyć linku z dowolnej strony internetowej, która nie jest własnością użytkownika;
 • powodować wyświetlanie Witryny lub jej części na jakiejkolwiek innej witrynie lub sprawiać wrażenie, że jest ona wyświetlana na jakiejkolwiek innej witrynie, na przykład w ramkach, głębokich linkach lub linkach w tekście;
 • tworzyć linku do dowolnej części Witryny innej niż strona główna lub nasz blog.

Użytkownikowi nie wolno podejmować jakichkolwiek działań w odniesieniu do materiałów na tej Witrynie, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków.

Witryna, z której użytkownik tworzy link lub na której udostępnia określone treści, musi być pod każdym względem zgodna ze Standardami Dotyczącymi Treści określonymi w niniejszych Warunkach. Użytkownik zgadza się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania wszelkich nieautoryzowanych ramek lub linków. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na tworzenie linków bez powiadomienia. Możemy wyłączyć wszystkie lub niektóre funkcje mediów społecznościowych i wszelkie linki w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania.

Korzystanie z mediów społecznościowych i zakaz nagabywania

Użytkownik może zostać zaproszony do dołączenia do grupy na Facebooku lub innego forum internetowego (zwanego „Grupą”) w związku z usługami, które od nas otrzymuje. Użytkownik może zostać zaproszony do dołączenia do naszej aplikacji mobilnej zwanej Parents App. Korzystając z Grupy/aplikacji mobilnej, użytkownik musi przestrzegać wszystkich Warunków, w tym Standardów Dotyczących Treści i przepisów regulujących Wpisy Użytkownika. Ponadto jako członek Grupy użytkownik nie będzie:

 • reklamować jakichkolwiek produktów lub usług, które nie są dostarczane przez All About Parenting lub jej podmioty stowarzyszone;
 • nakłaniać innych członków Grupy do kupowania, rejestrowania się gdziekolwiek lub otrzymywania w inny sposób jakichkolwiek produktów, usług lub innych przedmiotów komercyjnych od strony trzeciej niezwiązanej z All About Parenting;
 • tworzyć, dołączać lub nakłaniać innych do przyłączenia się do jakiejkolwiek grupy lub forum, które używa nazwy lub logo All About Parenting, nazwisk pracowników lub podmiotów stowarzyszonych All About Parenting lub które w inny sposób omawia lub wspomina o produktach i usługach dostarczanych przez All About Parenting;
 • nakłaniać innych do dołączenia do dowolnej innej grupy na Facebooku, nawet jeśli grupa nie używa nazwy ani logo All About Parenting.

Jeśli według własnego uznania stwierdzimy, że użytkownik naruszył warunki niniejszej sekcji, możemy natychmiast usunąć użytkownika z Grupy i/lub naszej aplikacji mobilnej oraz zaprzestać dostarczania użytkownikowi jakichkolwiek produktów lub usług. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu pieniędzy według własnego uznania, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za nasze działania podjęte zgodnie z niniejszą sekcją Warunków.

Programy partnerskie

Jeśli użytkownik złoży wniosek lub zarejestruje się w naszych programach partnerskich, będzie musiał przestrzegać naszych Warunków sprzedaży programów partnerskich, które niniejszym zostają włączone do Warunków przez odniesienie. Jeśli użytkownik otrzymuje towary lub usługi od członka naszych programów partnerskich, poinformujemy użytkownika o takim partnerstwie oraz o tym, czy otrzymamy jakiekolwiek prowizje lub rekompensaty z takich programów partnerskich.

Wyłączenia gwarancji

Użytkownik rozumie, że nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryny będą wolne od wirusów lub innego szkodliwego kodu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić swoje szczególne wymagania dotyczące ochrony antywirusowej i dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych, a także jest odpowiedzialny za utrzymywanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia wszelkich utraconych danych.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ATAKIEM ROZPROSZONEJ ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUGI, WIRUSAMI LUB INNYMI TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY WŁASNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB POBRANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA NIEJ LUB NA DOWOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ Z NIĄ POWIĄZANEJ.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA, JEJ TREŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH.

ANI ALL ABOUT PARENTING, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z ALL ABOUT PARENTING NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI WITRYNY. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO ANI ALL ABOUT PARENTING, ANI NIKT ZWIĄZANY Z ALL ABOUT PARENTING NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA, JEJ TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ POPRAWIONE, ŻE NASZA WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE WITRYNA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY BĘDĄ W INNY SPOSÓB SPEŁNIAŁY POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO ALL ABOUT PARENTING NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ZDJĘCIA PRODUKTÓW I OBLICZENIA SĄ WYŁĄCZNIE DANYMI PRZYBLIŻONYMI I ORIENTACYJNYMI. WITRYNA ALL ABOUT PARENTING MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE, BŁĘDY TYPOGRAFICZNE LUB INNE BŁĘDY I POMINIĘCIA. ALL ABOUT PARENTING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POLEGANIE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE DO JAKICHKOLWIEK CELÓW.

POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE WPŁYWAJĄ NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ANI OGRANICZAĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO W ŻADNYM WYPADKU ALL ABOUT PARENTING, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB JEJ LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, KIEROWNICY ANI DYREKTORZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZGODNIE Z JAKĄKOLWIEK TEORIĄ PRAWNĄ WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY, JAKICHKOLWIEK ZWIĄZANYCH Z NIĄ WITRYN, JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA TEJ WITRYNIE LUB INNYCH WITRYNACH, W TYM ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA OBRAŻENIA FIZYCZNE, BÓL I CIERPIENIE, STRES EMOCJONALNY, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ WOLNOŚCI, UTRATĘ DANYCH ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁO TO SPOWODOWANE CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM AKTEM ZANIEDBANIA), NARUSZENIEM UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI MOŻNA BYŁO TO PRZEWIDZIEĆ.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA ALL ABOUT PARENTING I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ORAZ ICH LICENCJODAWCÓW, USŁUGODAWCÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, KIEROWNIKÓW I DYREKTORÓW WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY (NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA ANI OD TEGO, CZY WYNIKA Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEGO DZIAŁANIA) NIE PRZEKRACZA 100 USD.

POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE MAJĄ WPŁYWU NA ŻADNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ANI OGRANICZAĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Żadne zrzeczenie się przez All About Parenting jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszych Warunkach nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a jakiekolwiek zaniechanie przez All About Parenting dochodzenia prawa lub postanowienia na mocy niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie określone na piśmie i podpisane przez All About Parenting.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę All About Parenting, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców oraz jej odpowiednich kierowników, dyrektorów, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, przyznaniami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi) wynikającymi lub związanymi z naruszeniem niniejszych Warunków lub korzystaniem z Witryny, w tym między innymi poprzez Wpisy Użytkownika, jakiekolwiek korzystanie z treści, usług i produktów Witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach lub korzystanie z jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny. 

Nakaz zadośćuczynienia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponieważ naruszenie, złamanie lub groźba naruszenia niniejszych Warunków skutkowałaby natychmiastową i nieodwracalną szkodą dla All About Parenting, firma All About Parenting będzie uprawniona bez ograniczeń do zadośćuczynienia do (i) tymczasowego i stałego nakazu i innego godziwego zadośćuczynienia powstrzymującego użytkownika od działań stanowiących naruszenie, złamanie lub groźbę naruszenia niniejszych Warunków w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo oraz do (ii) wszelkich innych środków dostępnych na mocy prawa lub zasad słuszności, w tym między innymi kosztów postępowania odszkodowawczego.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega wyłącznie obowiązującemu prawu stanu Nowy Jork z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem.

Rozwiązywanie sporów

W przypadku jakiegokolwiek sporu, roszczenia, pytania lub nieporozumienia wynikającego z niniejszej Umowy lub naruszenia z nią związanego, strony dołożą wszelkich starań, aby polubownie rozstrzygnąć spór, roszczenie, pytanie lub nieporozumienie. W tym celu strony będą konsultować się i negocjować ze sobą w dobrej wierze oraz, uznając swoje wspólne interesy, będą starać się osiągnąć sprawiedliwe i godziwe rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. Jeśli nie osiągną takiego rozwiązania w ciągu 60 dni, wówczas po powiadomieniu przez jedną ze stron drugiej strony wszelkie spory, roszczenia, pytania lub nieporozumienia wynikające z niniejszej Umowy lub odnoszące się do niej lub naruszenia Umowy zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe przez jednego arbitra zgodnie z postanowieniami Regulaminu Arbitrażu Handlowego, a wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitrów może zostać złożony w dowolnym sądzie właściwym dla spraw tego typu.

Ograniczenie czasu na złożenie reklamacji

JAKIEKOLWIEK PODSTAWY DO ROSZCZEŃ LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB WITRYNY LUB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB ZWIĄZANE Z NIMI MUSZĄ BYĆ ROZPOCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ZGŁOSZENIA PODSTAWY DO ROSZCZENIA; W PRZECIWNYM PRZYPADKU TAKA PODSTAWA DO ROSZCZEŃ ZOSTANIE TRWALE WYŁĄCZONA.

Rezygnacja z pozwu zbiorowego

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że może rozstrzygać z nami spory wyłącznie na zasadzie indywidualnej i nie może wnosić roszczenia jako powód lub członek grupy w pozwie zbiorowym, skonsolidowanym lub przedstawicielskim. Arbitraż grupowy, powództwo zbiorowe, powództwo prywatnego pełnomocnika oraz konsolidacja z innymi postępowaniami arbitrażowymi są niedozwolone. Arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania zbiorowego lub postępowania reprezentacyjnego lub roszczeń (takich jak pozew zbiorowy, powództwo skonsolidowane lub powództwo prywatnego pełnomocnika), chyba że wszystkie zainteresowane strony wyrażą na to zgodę po wszczęciu arbitrażu.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej, skorzysta z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) użytkownik nie jest wymieniony na jakiejkolwiek rządowej liście podmiotów zabronionych lub objętych ograniczeniami.

Zgoda na komunikację elektroniczną

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej.

Komentarze i obawy użytkownika

Niniejsza witryna jest obsługiwana przez All About Parenting, Inc., korporację z Delaware.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje, pomysły, sugestie lub materiały, które użytkownik lub osoby działające w imieniu użytkownika przesyłają do nas, w tym opinie, dane, pytania, komentarze, pomysły na produkty lub usługi, know-how lub sugestie dotyczące Witryny (zwane łącznie „Sugestiami”) nie będą uważane za poufne ani zastrzeżone, nawet jeśli Sugestie są oznaczone jako „Poufne” lub „Zastrzeżone”. Ponadto użytkownik zgadza się, że będziemy mieli nieograniczone i bezterminowe prawo do używania, powielania i ujawniania takich Sugestii w dowolny sposób i w dowolnym celu (w tym między innymi w celu ulepszania Witryny oraz naszych produktów i usług oraz rozwijania, wprowadzania na rynek i oferowania innych produktów lub usług, które zawierają lub w inny sposób obejmują Sugestie) bez powiadomienia, odszkodowania lub uznania.

Wszystkie sugestie, prośby o wsparcie techniczne i inne komunikaty dotyczące Witryny lub niniejszych Warunków można przesyłać pocztą na adres 188 Grand Street, Unit #150, New York, NY 10013 lub e-mailem na kontakt@AllAboutParenting.pl

Konkretne pytania dotyczące naszej polityki prywatności, naszej polityki dotyczącej plików cookie lub praw użytkownika do prywatności należy kierować na adres kontakt@AllAboutParenting.pl

Zbieramy pliki cookies, aby analizować ruch na stronie i jej wydajność oraz zapewnić jak najlepszą spersonalizowaną obsługę użytkownika online. Pliki cookies nie służą nam do zbierania danych osobowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies.