Regulamin

Podstawowe definicje

„Witryna” oznacza w dalszym tekście witrynę internetową https://allaboutparenting.pl

„Administrator”- osoba lub zespół zajmująca/y się administrowaniem witryną.

„Usługa” oznacza każdą usługę oferowaną przez Witrynę, oraz/lub każdy jej moduł lub składnik.

„Użytkownik” oznacza w dalszym tekście każdą osobę, która która odwiedza, lub uzyskuje dostęp do Witryny, która stwarza sobie konto na Witrynie, lub która pragnie korzystać w jakikolwiek sposób, lub skutecznie korzysta z Usługi.

Postanowienia ogólne

Operatorem Witryny www.allaboutparenting.pl jest All About Parenting, Inc. 188 Grand Street, Unit #150 New York, NY 10013. EIN 32-0607004

Poprzez zarejestrowanie się Użytkownik akceptuje w całości i bezwarunkowo postanowienia niniejszych Warunków i zgadza się na korzystanie z Usługi w ścisłej z nimi zgodności. Brak zgody na niniejsze Warunki korzystania, lub którekolwiek z ich postanowień takich, jakie zostały sformułowane w niniejszym dokumencie pociąga za sobą natychmiastowy obowiązek Użytkownika do zaprzestania wchodzenia na Witrynę. Kontynuowanie wchodzenia na Witrynę i odwiedzania jej, którejkolwiek z jej stron, oraz/lub korzystanie z Usługi, jak i z jakiegokolwiek jej składnika stanowi całkowite i bezwarunkowe wyrażenie zgody na Warunki korzystania oraz na każde z ich postanowień.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi warunkami korzystania związanymi z użytkowaniem przez Państwa tej witryny jak i witryn funkcjonujących pod tą marką. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie i prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Poprzez korzystanie z tych witryn po tym, jak opublikujemy jakiekolwiek zmiany tych warunków zgadzacie się Państwo z tymi zmianami, niezależnie od tego czy je Państwo przeanalizowali czy nie i niezależnie od tego czy otrzymaliście Państwo czy też nie powiadomienie o nich. Jeśli, w dowolnym momencie zdecydujecie Państwo, że nie zgadzacie się z warunkami użytkowania prosimy i nie korzystanie z tej witryny lub którejkolwiek z naszych witryn.

Administrator Witryny ma prawo do zmiany w dowolnym momencie i w dowolny sposób któregokolwiek z postanowień Warunków lub Warunków w całości, bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia i bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków wobec Użytkowników. Każda zmiana będzie uważana za w pełni i bezwarunkowo zaakceptowaną przez każdego spośród Użytkowników na podstawie zwykłego korzystania lub wykorzystywania dostępu do jakichkolwiek usług oferowanych przez Witrynę lub Usługę, lub na podstawie wchodzenia na Witrynę, mających miejsce w dowolnym momencie po przeprowadzeniu zmian, a brak zgody na którąkolwiek ze zmian pociąga za sobą obowiązek danego Użytkownika natychmiastowego zaprzestania wchodzenia na Witrynę oraz/lub korzystania w jakikolwiek sposób z Usługi.

Niniejsze warunki korzystania dotyczą korzystania przez Państwo ze wszystkich Witryn i usług będących własnością lub eksploatowanych przez allaboutparenting.pl (określanego zbiorowo „my”, „nas”, albo „nasze”), włącznie z każdą witryną będącą naszą własnością lub przez nas eksploatowaną.

Dostarczenie usługi

Program All About Parenting dostarczany jest wyłącznie drogą elektroniczną. Dostęp do programu możliwy jest  z wykorzystaniem adresu mailowego i hasła, które zostało wybrane w chwili utworzenia konta (lub zmienione po pierwszym zalogowaniu).

Po aktywacji konta użytkownik uzyskuje dostęp do 10 rozdziałów kursu All About Parenting oraz do dodatkowych materiałów (np. zeszyt ćwiczeń). Po upływie miesiąca (od dnia i godziny aktywacji konta), po opłaceniu kolejnej raty, użytkownik utrzymuje dostęp do platformy. Po dokonaniu 13 płatności użytkownik uzyskuje bezterminowy dostęp do kursu. W przypadku wykupienia całego kursu All About Parenting z góry, bezterminowy dostęp do platformy następuje natychmiastowo.

Przez 12 miesięcy od zakupu kursu użytkownik ma możliwość zadania pytania pod każdym odcinkiem i otrzyma na nie odpowiedź od eksperta All About Parenting.

Płatność za usługę

Płatność za usługę możliwa jest z wykorzystaniem karty kredytowej lub debetowej. Pierwsza płatność pobierana jest w momencie aktywacji konta. Każda kolejna płatność dokonywana będzie automatycznie po upływie miesiąca (od dnia i godziny) od ostatniej płatności, aż do momentu wykupienia całości kursu (po dokonaniu 13 płatności), lub wcześniejszej rezygnacji przez użytkownika z dalszego korzystania z usługi.

Przerwanie spłaty rat powoduje całkowite zablokowanie konta do czasu kolejnej wpłaty.

Gwarancja jakości i zwrot wpłaconych pieniędzy

Każdy użytkownik może żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy (za całość kursu lub opłacone raty) z jakiegokolwiek powodu w ciągu 60 dni od dnia zakupu kursu.

Zwrot wpłaconych pieniędzy zostanie dokonany, pod warunkiem że użytkownik:

1) Prześle wiadomość na adres hello@allaboutparenting.pl z informacją o rezygnacji z kursu i prośbą o zwrot pieniędzy,

2) udzieli odpowiedzi na kilka pytań, oraz

3) zwróci otrzymane materiały bez względu na to, czy z nich skorzystał.

Zwrot materiałów odbywa się przesyłką kurierską, a koszty przesyłki pokrywa użytkownik.

Zwrot pieniędzy następuje dopiero po otrzymaniu wysłanych przez kupującego materiałów. Jeżeli materiały nie zostaną zwrócone w ciągu 30 dni, zwrot wpłaconych pieniędzy nie zostanie dokonany.

Rezygnacja z kursu i przerwanie opłacania rat

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z kursu i przerwać opłacanie rat (również po upływie początkowego 60-dniowego okresu) pod następującymi warunkami:

1) Użytkownik jest zobowiązany zwrócić wszystkie otrzymane materiały (bez względu na to, czy z nich skorzystał), ponieważ kurs nie został opłacony w całości.

2) Dostęp do konta kupującego zostanie zawieszony, ponieważ kurs nie został opłacony w całości.

3) Użytkownik, który przerwał opłacanie rat na okres dłuższy niż 2 miesiące, może w dowolnym czasie w przyszłości zapisać się ponownie na kurs, korzystając z nowej oferty cenowej. Wcześniej opłacone raty nie zostaną zaliczone na poczet nowej płatności, ponieważ stanowiły one płatność za dostęp do kursu w czasie ich opłacania.

4) Jeżeli materiały nie zostaną zwrócone w ciągu 30 dni, zamówienie zostanie ponownie aktywowane z uwagi na niedotrzymanie powyższych warunków przez użytkownika.

Ograniczenia

Zawartość naszych Witryn jest chroniona prawem autorskim i prawem o znakach towarowych i jest własnością ich właścicieli. O ile nie wskazuje się inaczej, można wchodzić na Witrynę i korzystać z informacji i materiałów Witryn na potrzeby osobistego użytkowania. Nie możecie Państwo zmieniać, modyfikować, usuwać, wyświetlać, przesyłać, dostosowywać, eksploatować, lub kopiować w celu rozpowszechniania lub sprzedaży jakichkolwiek informacji, materiałów, znaków towarowych, praw autorskich na innych witrynach. Przed opublikowaniem, rozpowszechnianiem, czy komercyjnym eksploatowaniem jakiegokolwiek materiału z witryn musicie Państwo uzyskać pisemną na to zgodę od nas, lub od jakiegokolwiek podmiotu, który posiada prawa własności intelektualnej na naszych witrynach. Poprzez korzystanie z Witryn, zgadzacie się Państwo na podporządkowanie się wszystkim powiadomieniom dotyczącym praw autorskich, lub innym opublikowanym ograniczeniom.

Treść i elementy graficzne Witryny, włącznie, ale bez ograniczania się do nich, cała treść w formacie tekstowym i jakiekolwiek inne materiały przesłane w jakiejkolwiek formie przez i do Użytkowników (poprzez bezpośrednią wizualizację na Witrynie, poprzez newslettery czy poprzez jakiekolwiek inne materiały związane bezpośrednio lub pośrednio z Witryną), należą do Administratora Witryny i jego partnerów i stanowią treść Witryny. W drodze wyjątku od powyższych postanowień nie należą do Administratora Witryny, czy jego partnerów ani te materiały, dla których na Witrynie wskazany został inny właściciel praw, albo inny ich posiadacz, albo inne źródło, ani też opinie oraz/lub komentarze wszelkiego rodzaju umieszczone przez Użytkowników Witryny w związku z wszelkiego rodzaju materiałami umieszczonymi na Witrynie, lub ogólnie w treści Witryny.

W przypadku, kiedy Treść Witryny, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się ona na Witrynie i niezależnie od jej rodzaju, a także, lecz nie wyłącznie, materiały w formacie tekstowym, obrazy, grafika, klipy wideo, została zaczerpnięta przez Administratora Witryny od innych wytwórców/emitentów treści, tego typu zaczerpnięcie treści zachodzi przy przestrzeganiu przepisów i zasad obowiązujących w tego typu przypadkach.

Użytkownicy rozumieją iż zgadzają się z tym, że Administrator Witryny zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej, lecz nie wyłącznie, materiałów, danych i informacji zaczerpniętych z jakiegokolwiek źródła oficjalnego, włącznie tymi, które zostały opublikowane w celu i w charakterze „komunikatów prasowych”. Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że wszystkie informacje, dane i materiały opublikowane na Witrynie mają jedynie charakter informacyjny i orientacyjny oraz, że Administrator Witryny nie może w żadnym przypadku i w żaden sposób zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, co dotyczy prawdziwości i obowiązywalności Treści Witryny, lub za jakikolwiek skutek prawny wynikający z korzystania z niej.

Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich praw autorskich i praw z nimi powiązanych oraz wszelkich praw dotyczących własności intelektualnej, jakie znajdują się w posiadaniu Administratora Witryny i jego partnerów odnośnie do/w związku z Witryną, jej Treścią, Usługą, jakimkolwiek ich modułem lub elementem, lub w związku z ich wykorzystywaniem. Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych przepisów w jakiejkolwiek mierze, będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności wobec autorów/właścicieli Treści Witryny.

Treść Witryny, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się ona na Witrynie i niezależnie od jej rodzaju, może być wykorzystywana jedynie dla celów osobistych, zdefiniowanych zgodnie z niniejszym dokumentem jako cele ściśle niekomercyjne, nie posiadające żadnej bezpośredniej albo pośredniej intencji polegającej na uzyskaniu korzyści, albo zysków dowolnego rodzaju z tego typu korzystania. Każde użytkowanie treści przez osoby trzecie w jakimkolwiek innym celu niż osobisty może mieć miejsce jedynie za pisemną, wyraźną i uprzednią zgodą Administratora Witryny.

Zakazuje się kopiowania, pobierania, odtwarzania, publikowania, przesyłania, sprzedawania, pełnego lub częściowego dystrybuowania treści niniejszej Witryn, lub jakiejkolwiek jej części w innych celach niż cele osobiste. Administrator Witryny zastrzega sobie prawo wejścia na drogę sądową wobec każdej osoby oraz/lub podmiotu, który w jakikolwiek sposób naruszać będzie powyższe postanowienia.

Każda osoba wysyłająca w jakikolwiek sposób informacje albo materiały do Witryny mają obowiązek nienaruszania w żaden sposób praw autorskich, na jakie osoba trzecia mogłaby się powołać w związku z materiałami i informacjami przekazanymi w jakikolwiek sposób do Witryny, a osoby wysyłające w jakikolwiek sposób informacje, albo materiały rozumieją i zgadzają się, że jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku nie może w żaden sposób skutkować odpowiedzialnością Administratora Witryny, lecz skutkować jedynie odpowiedzialnością tych osób.

Administrator Witryny nie może być uważany za odpowiedzialnego za ewentualne szkody wyrządzone przez treści opublikowane na Witrynie przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego do jakiej sekcji, usługi czy wsparcia należą te treści. Ściśle zabronione jest publikowanie na Witrynie jakichkolwiek treści zawierających, lecz niewyłącznie, materiały, komentarze, obrazy, klipy wideo, cechujące się obscenicznym albo wulgarnym językiem, zawierające teksty niezgodne z prawem, zawierające pogróżki, obraźliwe, nieprzyzwoite, rasistowskie, szowinistyczne przekazy lub takie, które mogłyby w jakikolwiek sposób obrażać jakiekolwiek osoby, albo naruszałyby jakiekolwiek inne prawa człowieka zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że w przypadku naruszenia w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek mierze któregokolwiek z postanowień Warunków, Administrator Witryny będzie mógł według własnego uznania postanowić albo o całkowitym lub częściowym zawieszeniu dostępu Użytkownika do jakiejkolwiek Usługi Witryny, przez niepublikowanie jakiejkolwiek treści wysyłanej przez Użytkownika w celu jej opublikowania do Witryny, czy przez modyfikowanie w dowolny sposób tego typu treści, albo o definitywnym zakazie dostępu do jednej, lub większej liczby usług oferowanych przez Witrynę, bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia albo powiadomienia i bez konieczności spełnienia w związku z tym żadnych innych warunków.

Linki

Niniejsze warunki korzystania odnoszą się jedynie do naszych Witryn, a nie do witryn jakichkolwiek innych firm czy organizacji, włącznie z tymi, które do nich odsyłają. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty czy inne materiały oddane do dyspozycji przez jakąkolwiek inną witrynę, włącznie z tymi, które do nich odsyłają. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody spowodowane, czy mogące być spowodowane, w związku z korzystaniem z jakichkolwiek treści, towarów lub usług dostępnych na jakiejkolwiek innej witrynie. Inne witryny mogą odsyłać do naszych Witryn jedynie po uzyskaniu naszej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego zezwolenia udzielonego przez Państwa lub jakąkolwiek organizację, dla których wydaliśmy zgodę na linkowanie z naszymi witrynami i do domagania się zaprzestania tego typu połączenia z jakąkolwiek z witryn, według naszego uznania i w dowolnym momencie.

Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że Witryna może zawierać linki, lub odnośniki do innych witryn internetowych, włącznie z witrynami osobistymi (blogi), witrynami dostawców produktów i/lub usług, do których odsyłają banery reklamowe umieszczone na Witrynie, albo na mikro witrynach reklamowych, lecz nie wyłącznie, które uważane są przez Administratora Witryny za użyteczne w związku z Treścią Witryny, ale które nie znajdują się pod jego kontrolą lub nie są przez niego zarządzane.

Administrator Witryny zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym, co dotyczy treści lub opinii wyrażanych na wszystkich wyżej wymienionych witryn internetowych, jak i ich poprawności i rzetelności, a Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że te witryny internetowe nie są w żaden sposób monitorowane, kontrolowane czy weryfikowane przez Administratora Witryny. Zawarcie odnośnika, czy odesłania do innych witryn internetowych nie oznacza w żaden sposób zaaprobowania ich przez Administratora Witryny. Z chwilą, kiedy Użytkownicy wchodzą na te witryny internetowe, robią to na swoje ryzyko, wiedząc, że korzystanie z usług oferowanych przez te witryny podporządkowane jest warunkom ustalonym przez administratorów tych witryn.

Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator Witryny ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany nie ponosi odpowiedzialności, ani nie daje gwarancji za treść jakiejkolwiek Witryny, albo za jakąkolwiek treść oferowaną przez Użytkowników. Administrator Witryny dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom i wiarygodność Witryny i będzie dokładał starań, żeby korygować błędy i zaniedbania tak szybko, jak to możliwe.

Administrator Witryny nie oferuje żadnego rodzaju gwarancji ani odpowiedzialności za Treść Witryny i w żadnym przypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody, jakie mogłyby wynikać z korzystania z jakiejkolwiek części, filmu, modułu Treści na Witrynie, lub z braku możliwości korzystania z nich, niezależnie od przyczyn, lub z powodu błędnego rozumienia któregokolwiek z postanowień Treści Witryny.

Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że dostarczanie Usługi może zostać dotknięte różnymi obiektywnymi okolicznościami, oraz, że wszelkie usługi oferowane za pośrednictwem Witryny są oferowane na zasadzie „jak widać” („as is”) oraz w miarę dostępności („as available”) a Użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. W związku z tym Administrator Witryny nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności ani w związku z jakąkolwiek informacją czy danymi w Treści Witryny, włącznie, lecz nie wyczerpująco, dotyczącymi tekstu, obrazów, filmów wideo, awatarów, blogów, czy jakichkolwiek innych czynności związanych z jej używaniem, a także w związku z jakimkolwiek skutkiem prawnym, który z nich wynika.

Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że Administrator Witryny zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku pojawienia się jakichkolwiek przerw, zatrzymania, nadmiernego obciążenia, usterki lub błędu w funkcjonowaniu Witryny, w przypadku pojawienia się usterki technicznej jakiegokolwiek rodzaju, lub jakiejkolwiek usterki w dostarczaniu Usługi, lub w przypadku jakiejkolwiek sytuacji, w której nie dowiedzie się z pewnością, że jakiekolwiek usterki czy problemy natury technicznej spośród tych wymienionych wyżej wynikają bezpośrednio i wyłącznie z poważnej winy Administratora Witryny.

Użytkownicy wyraźnie rozumieją i zgadzają się z tym, że Administrator Witryny zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakikolwiek rodzaj szkody bezpośredniej, pośredniej, zawierającej, lecz nie wyczerpująco, utratę zysków, korzyści handlowych czy innych strat niematerialnych wynikających z korzystania z Usługi lub związanych z Usługą, jak i z korzystania jakikolwiek sposób z Treści Witryny, niezależnie od wynikających z tego jakichkolwiek skutków prawnych.

Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że Administrator Witryny zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za wiadomości reklamowe publikowane na Witrynie, albo za pośrednictwem Usługi, jak i za towary i usługi dostarczane przez ich autorów.

W przypadku siły wyższej Administrator Witryny oraz/lub jego operatorzy, dyrektorzy, pracownicy, oddziały, jednostki i przedstawiciele zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności. Przypadki siły wyższej zawierają, lecz nie wyczerpująco błędy funkcjonowania urządzeń technicznych Administratora Witryny, brak funkcjonowania połączeń telefonicznych, wirusy informatyczne, ataki informatyczne wszelkiego rodzaju oraz zakłócenia spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowany dostęp do systemów Witryny, błędy operacyjne, strajki, itp.

Użytkownicy zgadzają się na ochronę, zabezpieczenie i odszkodowanie dla Administratora Witryny oraz/lub jego operatorów, dyrektorów, pracowników, oddziałów, jednostek i przedstawicieli w związku z jakimikolwiek żądaniami, roszczeniami, działaniami, opłatami, stratami, szkodami, kosztami (zawierającymi, choć nie wyczerpująco honoraria adwokatów, biegłych i konsultantów lub komorników, opłaty sądowe, notarialne czy egzekucyjne), wydatkami, wyrokami, postanowieniami, mandatami, regulacjami lub innymi zobowiązaniami wynikającymi, lub powiązanymi z jakimikolwiek innymi czynnościami Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi lub związanymi w jakikolwiek sposób z Usługą.

Prawo właściwe. Spory

Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Witryny, zawarte w Warunkach jak i wszystkie skutki prawne, jakie rodzą Warunki korzystania będą interpretowane i rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Wszelkie spory powstałe na podstawie, lub w związku z Warunkami będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy.

Rejestracja

Możemy, zgodnie z naszym uznaniem zawiesić, lub usunąć, na jakimkolwiek poziomie witryny, rejestrację każdego użytkownika, który narusza którykolwiek z tych warunków użytkowania, lub z powodu jakiegokolwiek zachowania, który według naszego uznania uważamy za niewłaściwe.

Warunki

Informacje, usługi, produkty, zobowiązania, tematy warsztatów i materiały z naszych Witryn dostarczane są „jako takie” i bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Odmawiamy udzielana jakichkolwiek gwarancji tak wyraźnych jak dorozumianych, odnoszących się, lecz nie wyczerpująco, do zakładanej skuteczności podawanych przykładów czy strategii sukcesu wymienianych na tej witrynie, jak i tych, jakie są zawarte w naszych produktach, albo wytworach uczestników organizowanych przez nas wydarzeń. Jedynym wyjątkiem są gwarancje zadowolenia i doprowadzenia do końca, wymienione w jasny sposób na naszych Witrynach. Ani my, ani nikt z naszych licencjodawców czy dostawców nie gwarantuje, że funkcje zawarte w naszych witrynach będą nieprzerywane lub bezbłędne, że usterki będą usuwane, albo że Witryny bądź serwer, jaki je udostępnia jest zweryfikowany na obecność wirusów, lub innych szkodliwych elementów. Ani my, ani nikt z naszych licencjodawców czy dostawców nie gwarantuje i nie składa żadnych oświadczeń odnośnie do korzystania i wyników korzystania z usług, produktów, informacji lub materiałów na tej witrynie w zakresie ich poprawności, odpowiedniego poziomu, niezawodności, itd. To Państwo (a nie my, czy nikt z naszych licencjodawców czy dostawców) ponosicie całkowity koszt wszystkich niezbędnych operacji serwisowania, napraw, lub poprawek Państwa systemu. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na wyłączenie ani ograniczenie domyślnych odpowiedzialności za szkody uboczne i wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Państwa jako Użytkownika. Jesteśmy stroną i nie monitorujemy żadnych transakcji pomiędzy użytkownikami i dostawcami produktów, lub usług będącymi osobami trzecimi.

Profesjonalne porady

Informacje zawarte, lub udostępnione za pośrednictwem witryn (włącznie, lecz nie wyczerpująco z informacjami zawartymi w wiadomościach, plikach tekstowych czy w czatach) nie mogą zastąpić usług profesjonalistów przeszkolonych w jakiejkolwiek dziedzinie włącznie, lecz nie wyczerpująco aspektów finansowych, medycznych, psychologicznych, prawnych, itd. w szczególny sposób należy konsultować się regularnie z lekarzem we wszystkich sprawach związanych ze zdrowiem cielesnym lub psychicznym, zwłaszcza w tym, co dotyczy jakichkolwiek objawów, dla jakich mogłyby być konieczne diagnozy, albo opieka medyczna. My i nasi licencjodawcy lub dostawcy nie przedstawiamy żadnych oświadczeń, albo gwarancji w związku z jakimkolwiek leczeniem, działaniem, czy stosowaniem lekarstw lub preparatów przez kogokolwiek w wyniku informacji oferowanych albo dostarczanych w ramach i za pośrednictwem Witryn. Ani my, ani nasi partnerzy, ani nikt ze stowarzyszonych z nami partnerów nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek odszkodowania, pośrednie, lub bezpośrednie, specjalne lub przykładne lub będącą jakiejkolwiek innej natury, które mogłyby wyniknąć, czy to ze strat finansowych, uszczerbku na zdrowiu, choroby czy śmierci. Jesteście jedyną osobą, która ponosi odpowiedzialność za postanowienia, działania i ich efekty w życiu, a przez korzystanie przez Państwa z witryn, wyrażacie zgodę i przyjmujecie odpowiedzialność za każde z tych decyzji, działania czy ich wyniki w życiu w dowolnym momencie i w każdych okolicznościach.

Korzyści

Gdy mamy do czynienia z problematyką parentingu w naszych Witrynach, w klipach wideo, biuletynach informacyjnych czy w innego rodzaju treściach, dokładamy wszystkich możliwych starań w celu upewnienia się, że nasze programy są w stanie wam pomóc w poprawieniu Państwa życia, lub pomóc wam w rozwoju waszych umiejętności rodzicielskich i relacji z waszym dzieckiem. Pomimo tego, nie istnieje żadna gwarancja, że osiągnięcie jakikolwiek wynik, w wyniku kierowania się naszymi pomysłami, narzędziami, strategiami, albo poprzez nasze zalecenia, ani nie uważamy, że natychmiast poprawicie swoje relacje z waszym dzieckiem w związku z jakąkolwiek z naszych Witryn. Na naszych Witrynach nie ma obietnic czy gwarancji uzyskania umiejętności rodzicielskich. Poziom Państwa osiągnięć w uzyskiwaniu podobnych wyników zależy od całego zestawu czynników, włącznie z wiedzą, zdolnościami, oddaniem, empatią, żeby wymienić choćby niektóre spośród nich. Ponieważ czynniki te są zróżnicowane w zależności od osoby, nie możemy i nie gwarantujemy sukcesu, zmiany, albo polepszenia relacji z Państwa dzieckiem. Wszelkie wypowiedzi o charakterze prognozującym na naszych Witrynach są po prostu naszą opinią i w związku z tym, nie są gwarancją czy obietnicą faktycznych dokonań. Musi być dla Państwa jasne, że nie dajemy żadnych gwarancji prawnych, że uzyskacie, na podstawie naszych pomysłów, czy przedstawianych na witrynach wzorców jakikolwiek wynik, a przy tym nie oferujemy żadnego doradztwa prawnego, zawodowego, medycznego, psychologicznego, czy finansowego.

Zgoda rodziców

Witryny są skierowane do dorosłych w wieku powyżej 18 lat i nie będziemy w sposób celowy zbierali informacji osobowych identyfikujących osoby młode lub dzieci poniżej 18 lat. Stanowczo zalecamy, żeby rodzice uczestniczyli w przeglądaniu Internetu i innych usług online przez swoje dzieci i do posługiwania się kontrolą rodzicielską przeglądarek w celu ograniczenia domen internetowych, do jakich dzieci mają dostęp. Możemy, według naszego uznania domagać się od użytkowników poniżej 18 roku życia uzyskania zgody rodzica, albo opiekuna na wyświetlanie pewnych treści. Zobowiązujecie się do przestrzegania tych ograniczeń i do nie pomagania nikomu w ich obchodzeniu.

Treści dla dorosłych

Na naszych witrynach będziemy okazjonalnie rozmawiać na tematy dla dorosłych i posługiwać się wyrażeniami językowymi związanymi z rozwojem osobistym i zawodowym. Użytkownicy, którzy nie czują się komfortowo z tego typu tematami, lub sposobami wyrażania się nie powinny korzystać z naszych witryn.

Zasada poufności i braku konkurencji

Użytkownicy naszych Witryn rozumieją, że narzędzia, procesy, strategie, materiały i informacje na naszych witrynach są chronione prawem autorskim i prawem własności, w związku z Użytkownicy zobowiązują się do nienagrywania, reprodukowania, rozpowszechniana, powielania naszych informacji w jakikolwiek sposób bez naszej pisemnej zgody. Każde nieupoważnione użycie lub rozpowszechnianie naszych koncepcji, Witryn, materiałów i innych materiałów chronionych prawem własności intelektualnej przez was lub waszych przedstawicieli jest zabronione i będzie skutkowało domaganiem się pełnego odszkodowania na drodze sądowej.

Data aktualizacji: 01.12.2021r.

Shopping Basket